Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
Ny installation eller flytning af vandmålere skal godkendes af vandværket efter ansøgning. Rekvirer ansøgningsblanket på: info@nordmarkenvand.dk

Kontrol af vandmåler
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

NordmarkenVand har opdelt forsyningsområdet i 4 distrikter af ca. 250 målere pr. distrikt.
Vi har derefter valgt et kontrolsystem, hvorefter der ca. hvert år udtages 10 % (25-30 stk.) af de ældste målere i et distrikt til kontrol.Består de udvalgte målere ikke kontrollen, udskiftes hele partiet i distriktet.

De fire distrikter er:
1. Bakkeager, Plantagevej, Gyvelvej, Kringlevej, Lærkevænget, Marskvænget, Svanevænget, Højager, Fjordager, Strandagervej, Lucernevej.
2. Åvej, Vestavej, Engblommevej, Lupinvej, Indelukket, Solsikkevej, Anemonevej, Nordmarksvej, Osvej Vest, Birkeengen.
3. Tværdalen, Dalengen, Fasanvænget, Lærkevej, Storkevej, Tranevej, Vibevej, Gøgevej, Spurvevej.
4. Råmosevej, Vinkelhagen, Toftegårdsvej, Vesttoften, Strandtoften, Østtoften, Tværtoften, Lilletoften, Sydtoften, Mellemtoften, Nordtoften, Fjordbakken.

Prøveplan:

Distrikt I er udskifter i 2011, næste prøve 2017
Distrikt II godkendt for 3 år i 2012, næste prøve 2015
Distrikt III godkendt for 3 år i 2013, næste prøve 2016
Distrikt IV godkendt for 3 år i 2010, næste prøve 2013.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.
Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.