NordmarkenVand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling torsdag de 19. maj 2022 - På Hotel Søfryd kl.1930.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det foregående år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er Ole Viborg og Steen Vindt.
Supplant Thomas Bowley og Peter Toft.
7. Valg af revisorer.
Intern revisor Bjarne Knudsen, som er villig til genvalg. Og ekstern revisor Prima Revision som foreslås genvalgt.
8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen