NordmarkenVand afholder den udsatte ordinære generalforsamling torsdag den 2. september 2021 - Kl.19.30 på Hotel Søfryd. Jyllinge.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det foregående år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Ad.5: Bestyrelsen foreslår prisen for vand hæves med kr. 1,00 pr.m3 - grundet udgifter til køb af vand fra Værebro vandværk