Indlæg: Dansk vand- og Naturcenter, Hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen DVN

NordmarkenVands bestyrelse arbejder for den bedst mulige drikkevandskvalitet til sine forbrugere.

Vi har igangsat en plan for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden – og vi har været i gang siden marts måned 2019.

Baggrunden.
Mange vandværker har store udfordringer med at holde grænseværdien for pesticider eller rester af nedbrydningsprodukter fra pesticider. Nordmarken er et af disse mange vandværker i Danmark. Det skyldes ”fejl” fra fortiden – ofte kaldet for ”fortidens synder” – ved brugen af stoffer i landbruget, haver, huse m.fl. som i dag er forbudt. Man vidste ikke bedre og ingen har kendt konsekvenserne.
Udviklingen de seneste år har derfor vist, at når vandværkerne analyserer for flere ”forbudte stoffer” findes disse ofte – og ingen kan med 100 pct. vide sig helt sikker mere – næsten uanset hvor der indvindes vand.
Vi kan derfor heller ikke være sikker på bedre vand ved blot at flytte kildeplads – og en sådan planlægning tager lang tid og koster mange penge.

Derfor har vi valgt at undersøge mulighederne for at fastholde vore boringer/kildepladser.

Det synes vi er en meget mere positiv, fornuftig og konstruktiv tilgang til en løsning – og ikke blot flytte og overlade problemerne til kommende generationer. Tænkes tanken til ende kan flytning af kildepladser jo ikke blive ved – noget andet må der gøres.

Bestyrelsen har derfor indsendt en plan til kommunen, med følende initiativer:

Planen i punkter – kort fortalt:
1. Vi køber en delmængde af vandforbruget fra Værebro Vandværk, så drikkevandet holdes rent ved simpel blanding med vandet fra vore boringer.

2. Vi er ved at planlægge en undersøgelse af grundvandets kvalitet i både de øvre og nedre sprækker i kalk undergrunden.

3. Da foreløbige prøver viser, at vi kan forbedre drikkevandets kvalitet ved at indføre et dobbelt pumpesystem i en eller flere af vore indvindingsboringer, håber vi på at holde rent drikkevand i hanerne uden opblanding af vand fra Værebro.

4. Vi gør så også noget for sikre rent drikkevand i fremtiden. Vi deltager i et nyt forskningsprojekt sammen med 5 andre vandværker og Teknologisk Institut, GEUS og Dansk vand- og Naturcenter DVN, m.fl.

5. Det drejer sig om at vi i fremtiden ønsker at kunne gendanne rent grundvand ved både at rense den del af grundvandet, som er mest pesticidbelastet (vandet i de øverste kalksprækker) og tilføre det rensede grundvand samt mere rent regnvand fra hustage.

6. Mens vi venter på en fremtid med gendannelse af rent grundvand, arbejder vi på at bruge mere vand fra boringernes dybe del af kalken og mindst mulig tilkøb af vand fra andre vandværker – pt. Værebro vandværk – så køb af vand sker efter behov.

7. Vi følger udviklingen i vores boringer og drikkevand via et tilrettelagt kontrolprogram, i samarbejde med Roskilde kommune.

8. Alle analyser bliver løbende lagt på vores hjemmeside under vandanalyser, hvor alle kan se udviklingen i analyser som er med forklaringer på hvert enkelt stof, herunder de sundhedsmæssige vurderinger.

9. Vores drikkevand søges hold helt rent – men selvom vandet skulle være belastet af pesticidrester over drikkevandsgrænsen, kan vi fortælle, at vores drikkevand aldrig vil være i nærheden af grænseværdien for at være sundhedsskadelig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen og Dansk vand- og Naturcenter - Hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen