Ordinær Generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30.

NordmarkenVand a.m.b.a. indkalder hermed til ordinær Generalforsamling
onsdag den 23. maj 2018 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det foregående år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Ole Viborg og Steen Vindt, som er villige til genvalg
og valg af suppleant.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt

Regnskab 2017 og budget 2018 samt budget 2019, kan ses på vandværkets hjemmeside
www. NordmarkenVand.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen